فرهنگ/ اوقات فراغت

همچنين در ارتباط با خدمات اجتماعي عرضه شده و امكانات گذران اوقات فراغت، بارسبوتل و مجموعه بخش هاي زيك از امكانات خوبي برخوردارند.

محل گردهمايي جوانان و انجمن كودكان و كار جوانان زيك در بخش زيك و نيز مركز جوانان AKKU، يك پارك مخصوص اسكيت سواري و پارك موتور سواري درت بايك در بارسبوتل وجود دارند.

بارسبوتل با برخورداري از دانشكده و مدرسه موسيقي داراي خدمات فرهنگي متنوع و مدرني مي باشد.

خانواده هاي علاقمند به شنا در تمام سال در استخر بارسبوتل فرصت و امكان مناسبي براي آبتني و يادگيري شنا به دست مي آورند.

زمين هاي بازي، باشگاه ها و انجمن هاي متعدد در هر دو منطقه وجود دارند.