خدمات مراقبتي عرضه شده

خدمات عرضه شده متنوع براي مراقبت از كودكان در اتاق مددكاري بخش بارسبوتل و مجموعه بخش هاي زيك وجود دارند.
مراكز مختلف خدمات مراقبت از كودك را به همراه موضوعات اساسي تا حدي اختصاصي خود عرضه مي نمايند.
شبكه خوبي جهت مراقبت از كودكان وجود دارد. از رده سني زير 3 سال گرفته تا نظارت بر تكاليف خانه در سن مدرسه.